Reke za lokalne zajednice Oživljavanje identiteta priobalnih lokalnih zajednica

0
Reklama

Projekat R2C (Rivers to communities) je nastavak ranijeg uspešnog projekta K3CI (Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija), realizovanog od strane istog tima i podržanog od istog fonda, Interreg IPA CBC HU-RS. 

Partneri na ovom projektu su Udruženje Cinema City (Novi Sad), KEP-SZIN-HAZ Fondacija (Segedin), DDTG Dunavska transnacionalna grupa za razvoj (Pečuj/Segedin), Pro Progressione (Budimpešta/Kecskemet) i Asocijacija Kulturanova (Novi Sad).

Glavni cilj projekta je dalje jačanje saradnje između savremenih kulturnih i kreativnih scena Mađarske i Srbije i između društava i građana u pograničnom regionu fokusirajući se na naš međusobni kulturni identitet predstavljen kroz zajedničke reke. 

Istorijski gledano, reke nisu samo glavni izvor i središte života, već su medij za ljudsku interakciju. Ovaj projekat će se usredsrediti na reke i njihovu upotrebu, kako u Mađarskoj, tako i u Srbiji, a koristiće kulturne događaje kao sredstvo za privlačenje ljudi na reke. Fokus našeg rada je identitet reka Tise i Dunava.

Nizom aktivnosti kao što su edukativni događaji i događaji za umrežavanje, prezentacije i produkcije kulturnih sadržaja, projekat ima za cilj da ojača znanje u kreativnom sektoru, podstakne umetničku saradnju između lokalnih scena i građana, istakne ulogu mladih žena umetnica i omogući veću vidljivost kulturnih proizvoda među publikom u pograničnom regionu, pojačavajući osećaj pripadnosti zajedničkom području. 

Dodatni nivo je stvaranje platforme za promociju i zajedničko stvaranje mladih umetnika. Kroz projekat biće predstavljeni sveži filmovi, muzika, vizuelni radovi i performansi koji komuniciraju univerzalnim jezikom i predstavljaju popularne i efikasne medije za iskazivanje ljudske kreativnosti, dok će istovremeno projekat vratiti ljude na reke. Implementacija programa je u snažnoj saradnji sa lokalnim zajednicama, one postaju ne samo deo umetničkog stvaralaštva, već zajedno odlučuju šta će stvarati i deliti sa zajednicama iste reke, ali sa druge strane granice.

Projekat će ohrabriti efikasnu i održivu kulturnu prekograničnu saradnju zahvaljujući realizaciji ukupno 26 zajednički organizovanih kulturnih i stručnih aktivnosti kao što su edukativni i događaji umrežavanja, prezentacije i produkcija projekata. Kulture Mađarske i Srbije su međusobno prožete na mnogo različitih načina. Umetnici i filozofi u ovom pograničnom regionu su oduvek igrali važnu ulogu u povezivanju društava. Ako govorimo o rekama,njihovi tokovi su takođe prožeti. Dunav, na primer, teče kroz Budimpeštu i dva najveća grada u Srbiji (Beograd i Novi Sad), dok Tisa povezuje brojna naselja u ovom prekograničnom regionu i zatim se uliva u Dunav. Međutim, ostaje pitanje: koliko danas zaista znamo o našim susedima, njihovim manjim zajednicama i njihovoj savremenoj kulturi i umetnicima uprkos tim vezama?

Uprkos postojećoj kulturnoj raznolikosti u Srbiji (od oko 7,5 miliona ljudi, 800.000 njih se izjašnjavaju kao pripadnici nacionalnih i etničkih manjina), nema dovoljno znanja o različitim kulturama i etničkim grupama čak ni u multi-etničkim zajednicama i regionu (kao što je Vojvodina), što čini snažnu osnovu za razvoj stereotipa i predrasuda koje dovode do diskriminacije. To čak dovodi do sporadičnih incidenata koji su motivisani nacionalnom ili verskom netolerancijom. Slična situacija je i u Mađarskoj. Akteri u ovim incidentima su u velikoj meri mladi ljudi.

Stoga je naš cilj da koristimo kulturu: muziku, filmove, književnost, vizuelnu umetnost i predstave/performanse koji komuniciraju kao univerzalni jezici razumevanja svih ljudi i koji imaju moć da prevaziđu fizičke, etničke, verske i druge granice. Istovremeno se kulturni resursi nedovoljno koriste za potrebe turizma u ovom pograničnom regionu između Srbije i Mađarske, pogotovo festivali koji prikazuju savremenu kulturu – autentične i savremene turističke manifestacije koje se globalno smatraju jednim od najbrže rastućih segmenata turističke privrede.

Opšti problem je nedostatak znanja o savremenoj kulturi i aktivnostima kulturnih aktera u naše dve susedne zemlje, što je preduslov za kvalitetnu saradnju na različitim nivoima. U osnovi, scena kulturne/kreativne industrije u pograničnom regionu je nepovezana i rudimentirana. Stvaranje kontinuiteta u komunikaciji između nepovezanih događaja, organizacija i protagonista doprineće definisanju specifične regionalne estetike s jedne strane i stvaranju umetničke zajednice s druge strane. Postojanje razmene na više nivoa je ključni element u procesu stvaranja efikasne zajednice u oblasti kulturne/kreativne industrije, a ovaj projekat će biti prvenstveno fokusiran na mlade stručnjake u kulturi.

Trenutno, nema održivog načina obaveštavanja o aktivnostima u kulturnoj/kreativnoj industriji s druge strane granice, a umetničke razmene su sporadične i ne tako česte iako postoje. Takođe, nema obrazovnih programa koji povezuju stručnjake sa ove dve strane granice.

Iako scena u ovom pograničnom regionu deli mnogo zajedničkih stvari i dalje nema predstave o zajedničkom identitetu što je prepreka za prepoznavanje ovog područja kao turističkog potencijala i stvaranje brenda oko koga će se istaći savremena kulturna scena i mladi umetnici. Takođe je važno da se dosegnu nova tržišta i ljudi sa afirmativnim marketinškim kampanjama koji šire pozitivan imidž regiona. To bi tada bilo od koristi za lokalne zajednice kao i od pojačanih privrednih aktivnosti povezanih sa turizmom.

Krajnji korisnici projekta će biti ciljne grupe:

– zajednica menadžera u kulturi u pograničnom regionu koji će širiti njihove ideje, osnove kontakata i znanja o najnovijim trendovima;

– zajednica mladih umetnika koji će imati priliku da prezentuju svoj rad i povežu se sa njihovim vršnjacima s druge strane granice

– građani regiona koji će moći da uživaju u novom duhu regionalne kulturne scene i učestvuju u događajima

– turistička zajednica i stručnjaci iz pograničnog regiona koji će dobiti kulturni sadržaj koji ima turistički potencijal.

Glavna korist projekta je stvaranje mogućnosti za tesnu međunarodnu kulturnu saradnju među akterima iz Srbije i Mađarske koji učestvuju u projektu. Naš projekat ima za cilj da stvori neophodni okvir za:

– bolju međusobnu komunikaciju između profesionalaca koji deluju u oblasti kulture  iz Srbije i Mađarske;

– izgradnju osećaja našeg zajedničkog identiteta među građanima iz Srbije i Mađarske kroz povezivanje kulturnih događaja sa rekama i oživljavanje reka i rečnih obala sa kulturnim događajima

– jačanje postojećih i uspostavljanje novih kulturnih projekata između ljudi i institucija/organizacija

– podsticanje prenosa iskustava sa ugledanjem na primere najboljih praksi iz Evrope

– bolje međusobno prepoznavanje i vidljivost naših kulturnih scena.

Iskustvo različitih kultura može da rasprši predrasude koje još uvek postoje na mnogo načina i ojača osećaj pripadnosti zajedničkoj evropskoj kulturi. Ovaj projekat podržava prezentovanje savremene mađarske i srpske kulture u njihovim raznolikostima i raznovrsnostima društvu većine i manjine u obe zemlje, istovremeno jačajući i zajednički evropski identitet.

Zahvaljujući ovom projektu dobrosusedski odnosi će se ojačati, što povećava šanse i spremnost za saradanju sa obe strane granice. Što je najvažnije, to je velika šansa da se pokrenu novi oblici saradnje kao rezultat umrežavanja, edukativnih i promotivnih aktivnosti između aktera koji učestvuju u projektu.

Reklama

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here